Date: Sunday, February 13th, 2011 17:43 (UTC)
Moi.

Poistin sut kaverilistalta jokin aika sitten ihan ilman mitään sen ihmeempää negatiivisuutta - en vaan löytänyt yhteyttä, sen verran erilaiset elämäntilanteet ja muutenkin erilaiset lähestymistavat elämään. Mulla ei siis ole mitään sun kirjoituksia vastaan, ne ei vaan oikein iskeneet niinkuin ei varmaan munkaan jutut aina suhun :)

Luin Heijastuksista Miksun kommentin sulle tulleista ikävistä viesteistä ja uteliaisuuttani kävin kurkkaamassa, että mistä on kyse. Vaikuttaa kyllä tosi ikävältä tilanteelta ja toivon, että asiat selviää sen suhteen.

Toivon ettei sulle jää ikävää fiilistä siitä, että oon sut poistanut, koska en sillä mitään pahaa oo tarkoittanut. Intressit ei vaan käy yhteen, joten kun kuitenkin vain internetistä on kyse oon katsonut helpoimmaksi tehdä näin.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User (will be screened)
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Sunday, September 24th, 2017 12:01
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014