ulkopuolinen: (Default)
[personal profile] ulkopuolinen


(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)

Date: Sunday, August 22nd, 2010 09:40 (UTC)
From: [identity profile] crumblecrush.livejournal.com
tykkään intresseistäsi, ollaanko kavereita?

Date: Sunday, August 22nd, 2010 09:54 (UTC)
From: [identity profile] ulkopuolinen.livejournal.com
Ollaan vaan :>

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Sunday, September 24th, 2017 00:52
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014