ulkopuolinen: (Default)
[personal profile] ulkopuolinen


(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)

Date: Friday, October 15th, 2010 15:07 (UTC)
From: [identity profile] andorga.livejournal.com
Kaverustutaanko? Vaikutat mystiseltä.

Date: Friday, October 15th, 2010 15:30 (UTC)
From: [identity profile] ulkopuolinen.livejournal.com
Kaverustutaan vaan (vaikkakin tuon mystisyyden tulet kyllä huomaamaan harhakuvitelmaksi aika nopeasti, etenkin tämänhetkisten kirjoitteluideni perusteella.)

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Wednesday, September 20th, 2017 12:36
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014