ulkopuolinen: (Default)
[personal profile] ulkopuolinen


(PS Tämä on varjotili LJ:stä, kaatumisten varalle.)

Date: Tuesday, July 10th, 2012 15:07 (UTC)
From: [identity profile] ulkopuolinen.livejournal.com
Miksipä ei, mutta varotuksen sana et välillä olen aika taipuvainen äärettömän puuduttavaan angstaamiseen ja muuhun nillittämiseen!

Expand Cut Tags

No cut tags

Profile

ulkopuolinen: (Default)
ulkopuolinen

Style Credit

Page generated Tuesday, September 26th, 2017 12:38
Powered by Dreamwidth Studios
December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 312014